قرعه کشی دور دوم، 200 دستگاه پلی استیشن 5 اسلیم
هر 100 دلار موجودی حساب، یک امتیاز قرعه کشی

انتخاب پلن درآمد

پلن خود را انتخاب کنید و سرعت استخراج خود را افزایش دهید و ارزهای بیشتری بدست آورید!

12 GH/s

$504.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد: 30 روز
 • دوره استخراج 30 روزه قابل تمدید
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 1000 ETC
 • بازدهی نهایی حدودا 91% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 86% باشد
 • هش ریت 12 Gh/s
 • 2% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $962.64 می شود
25 GH/s

$1,029.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد: 30 روز
 • دوره استخراج 30 روزه قابل تمدید
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 2000 ETC
 • بازدهی نهایی حدودا 91% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 86% باشد
 • هش ریت 25 Gh/s
 • 3% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $1965.39 می شود
36 GH/s

$1,439.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد: 30 روز
 • دوره استخراج 30 روزه قابل تمدید
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 3000 ETC
 • بازدهی نهایی حدودا 91% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 86% باشد
 • هش ریت 36 Gh/s
 • 4% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $2748.49 می شود
50.5 GH/s

$1,999.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد: 30 روز
 • دوره استخراج 30 روزه قابل تمدید
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 4000 ETC
 • بازدهی نهایی حدودا 91% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 86% باشد
 • هش ریت 50.5 Gh/s
 • 5% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $3818.09 می شود
64.2 GH/s

$2,349.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد: 30 روز
 • دوره استخراج 30 روزه قابل تمدید
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 5000 ETC
 • بازدهی نهایی حدودا 91% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 86% باشد
 • هش ریت 64.2 Gh/s
 • 6% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $4486.59 می شود
پلن ویژه 200 GH/s

$5,999.00 / 10 Day

 • پلن ویژه 10 روزه
 • مدت دوره 10 روز
 • دریافت کل سرمایه و سود در پایان 10 روز
 • بازدهی نهایی حدودا 91% روی سرمایه اولیه
 • هش ریت ویژه 200 Gh/s
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $11062.01 می شود
250 TH/s

$320.00 / 30 Day

 • مدت قرار داد : 30 روزه
 • دوره استخراج : 30 روزه قابل تمدید
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه جانبی ندارد
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • استخراج روزانه 0.00081 BTC
 • سود زیرمجموعه 2%
 • امکان لغو قرارداد هرلحظه
 • استرداد وجه نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • سرمایه 320$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 17 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • سرمایه شما در پایان دوره حدودا 528$ می شود
510 TH/s

$600.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد: 30 روزه
 • دوره استخراج 30 روزه قابل تمدید
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه 0.0016 BTC
 • سود زیرمجموعه 2%
 • امکان لغو قرارداد هرلحظه
 • استرداد وجه نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • سرمایه 600$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 16.5 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • سرمایه شما در پایان دوره حدودا 1078$ می شود
1040 TH/s

$1,190.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد: 30 روزه
 • دوره استخراج 30 روزه قابل تمدید
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه 0.00333 BTC
 • سود زیرمجموعه 4%
 • امکان لغو قرارداد هرلحظه
 • استرداد وجه نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • سرمایه 1190$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 16 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • سرمایه شما در پایان دوره حدودا 2198$ می شود
2100 TH/s

$2,365.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد: 30 روزه
 • دوره استخراج 30 روزه قابل تمدید
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه 0.00673 BTC
 • سود زیرمجموعه 6%
 • امکان لغو قرارداد هرلحظه
 • استرداد وجه نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • سرمایه 2365$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 15.5 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • سرمایه شما در پایان دوره حدودا 4439$ می شود
4300 TH/s

$4,689.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد: 30 روزه
 • دوره استخراج 30 روزه قابل تمدید
 • الگوریتم استخراج SHA-256
 • هزینه برق و نگهداری: 5%
 • هزینه جانبی ندارد
 • استخراج روزانه 0.0137 BTC
 • سود زیرمجموعه 10%
 • امکان لغو قرارداد هرلحظه
 • استرداد وجه نهایتا 48 ساعت بعد در حساب
 • سرمایه 4689$ اولیه شما با خرید این پلن حدودا در 15 روز بر خواهد گشت و در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • سرمایه شما در پایان دوره حدودا 9090$ می شود
پلن ویژه 10000 TH/s

$8,399.00 / 10 Day

 • پلن ویژه 10 روزه
 • مدت دوره 10 روز
 • دریافت کل سرمایه و سود در پایان 10 روز
 • در پایان دوره تقریبا 65% سود روی سرمایه شما اضافه خواهد شد
 • هش ریت ویژه 10000 Th/s
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $18072.01 می شود
9.5 GH/s

$419.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد 30 روزه
 • درآمد روزانه این پلن حدودا $20.95 می باشد
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 500 DogeCoin
 • بازدهی نهایی حدودا 62% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 57% باشد
 • هش ریت 9.5 Gh/s
 • 2% سود زیرمجموعه گیری
20 GH/s

$895.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد 30 روزه
 • درآمد روزانه این پلن حدودا $44.75 می باشد
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 5000000 DogeCoin
 • بازدهی نهایی حدودا 62% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 57% باشد
 • هش ریت 20 Gh/s
 • 3% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره معادل $1369.35 می شود
50 GH/s

$2,349.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد 30 روزه
 • درآمد روزانه این پلن حدودا $117.45 می باشد.
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 50.000.000 DogeCoin
 • بازدهی نهایی حدودا 62% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 57% باشد
 • هش ریت 50 Gh/s
 • 4% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره معادل $3593.97 می شود
78 GH/s

$3,100.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد 30 روزه
 • درآمد روزانه این پلن حدودا $155 می باشد
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 500.000.000 DogeCoin
 • بازدهی نهایی حدودا 62% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 57% باشد
 • هش ریت 78 Gh/s
 • 5% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره معادل $4743 می شود
115 GH/s

$5,439.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد 30 روزه
 • درآمد روزانه این پلن حدودا $271.95 می باشد
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 999.000.000 DogeCoin
 • بازدهی نهایی حدودا 62% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 57% باشد
 • هش ریت 115 Gh/s
 • 6% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره معادل $8321.67 می شود
پلن ویژه 200 GH/s

$7,499.00 / 10 Day

 • پلن ویژه 10 روزه
 • مدت دوره 10 روز
 • دریافت کل سرمایه و سود در پایان 10 روز
 • بازدهی نهایی حدودا 62% روی سرمایه اولیه
 • هش ریت ویژه 200 Gh/s
 • سرمایه شما در پایان دوره حدودا 12090$ می شود
25 TH/s

$815.00 / 30 Day

 • مدت دوره 30 روزه
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 500 HNS
 • بازدهی نهایی حدودا 61% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 55% باشد
 • هش ریت 25 TH/s
 • 2% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $1295.85 می شود
52 TH/s

$1,609.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد 30 روزه
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 5000 HNS
 • بازدهی نهایی حدودا 61% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 55% باشد
 • هش ریت 52 TH/s
 • 3% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $2558.31 می شود
110 TH/s

$3,169.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد 30 روزه
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 10000 HNS
 • بازدهی نهایی حدودا 61% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 55% باشد
 • هش ریت 110 TH/s
 • 4% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $5038.71 می شود
230 TH/s

$6,315.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد 30 روزه
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 15000 HNS
 • بازدهی نهایی حدودا 61% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 55% باشد
 • هش ریت 230 TH/s
 • 5% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $10040.85 می شود
480 TH/s

$12,489.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد 30 روزه
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 20000 HNS
 • بازدهی نهایی حدودا 61% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 55% باشد
 • هش ریت 480 TH/s
 • 6% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $19857.51 می شود
660 TH/s

$18,779.00 / 30 Day

 • مدت قرارداد 30 روزه
 • امکان تمدید : دارد
 • حداکثر موجودی قابل نگهداری در سایت 30000 HNS
 • بازدهی نهایی حدودا 61% روی سرمایه اولیه
 • درصد سود در پایان دوره با احتساب هزینه برق و نگهداری حداقل باید 55% باشد
 • هش ریت 660 TH/s
 • 7% سود زیرمجموعه گیری
 • سرمایه شما با احتساب هزینه برق و نگهداری در پایان دوره حدودا $29858.61 می شود
Red Diamond

$999.00 / 30 Day

 • بدون محدودیت زمانی
 • سود این پلن تضمینی 24% میباشد.
 • محاسبه سود به صورت روزانه (حتی روزهای تعطیل)
 • سود پرداختی طبق پلن انتخابی و به صورت دلار واریز میشود.
 • به دلیل سود ثابت و تضمینی در پلن سرمایه گذاری، مبالغ و پلن های سرمایه گذاری مشخص شده هستن.
 • دریافت سود این پلن حداقل هر 15 روز
 • امکان انصراف و درخواست سرمایه در هر زمان. (مبلغ درخواستی شما نهایتا 48 ساعت بعد در حساب شما خواهد بود)
 • سود شما مادامی که درخواست تسویه حساب و دریافت مبلغ اولیه سرمایه گذاری خود را نکرده باشید به حساب شما واریز میشود.
 • حداقل مدت قرارداد 1 ماه میباشد.
Pink Diamond

$1,999.00 / 30 Day

 • بدون محدودیت زمانی
 • سود این پلن تضمینی 27% میباشد.
 • محاسبه سود به صورت روزانه (حتی روزهای تعطیل)
 • سود پرداختی طبق پلن انتخابی و به صورت دلار واریز میشود
 • به دلیل سود ثابت و تضمینی در پلن سرمایه گذاری، مبالغ و پلن های سرمایه گذاری مشخص شده هستن
 • دریافت سود این پلن حداقل هر 15 روز
 • امکان انصراف و درخواست سرمایه در هر زمان. (مبلغ درخواستی شما نهایتا 48 ساعت بعد در حساب شما خواهد بود)
 • سود شما مادامی که درخواست تسویه حساب و دریافت مبلغ اولیه سرمایه گذاری خود را نکرده باشید به حساب شما واریز میشود
 • حداقل مدت قرارداد 1 ماه میباشد
Blue Diamond

$2,999.00 / 30 Day

 • بدون محدودیت زمانی
 • سود این پلن تضمینی 30% میباشد.
 • محاسبه سود به صورت روزانه (حتی روزهای تعطیل)
 • سود پرداختی طبق پلن انتخابی و به صورت دلار واریز میشود
 • به دلیل سود ثابت و تضمینی در پلن سرمایه گذاری، مبالغ و پلن های سرمایه گذاری مشخص شده هستن
 • دریافت سود این پلن حداقل هر 10 روز
 • امکان انصراف و درخواست سرمایه در هر زمان. (مبلغ درخواستی شما نهایتا 48 ساعت بعد در حساب شما خواهد بود)
 • سود شما مادامی که درخواست تسویه حساب و دریافت مبلغ اولیه سرمایه گذاری خود را نکرده باشید به حساب شما واریز میشود
 • حداقل مدت قرارداد 1 ماه میباشد

ما در این وب سایت برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده می کنیم. اطلاعات بیشتر

متوجه شدم